A oto, co każdy rodzic wiedzieć powinien o naszej placówce:

  • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
  • Przedszkole będzie zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz tzw. dodatkowe dni wolne ustalone na podstawie kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Zasady organizacji pracy Przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola.
  • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  • Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
  • Rodzice zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Przedszkola następujących stałych opłat:
    • czesnego w stałej miesięcznej kwocie 360 zł zł przez wszystkie miesiące w okresie trwania umowy (przy regularnych opłatach),
    • opłaty za wyżywienie dziecka obliczonego jako iloczyn stawki dziennej z tytułu wyżywienia tj. kwoty 9 zł i liczby dni w miesiącu.

Od 1 września 2009 r. realizowana jest nowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia przedszkolnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4,poz.17).

Realizacja powyższej podstawy zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych - nasze przedszkole jako jedyne na Dolnym Śląsku realizuje podstawę programową wykorzystując do tego program wychowania przedszkolnego oparty na teorii Lwa Wygotskiego - "Klucz do uczenia się".

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1029017 odwiedzin Reset.pro