Żłobek

 

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

 
W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2022–2029 FUNDACJA ŚWIADOMEJ EDUKACJI realizuje działania obejmujące
tworzenie i dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki klubu dziecięcego, które są
współfinansowane z Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez
utworzenie 20 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania
tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
 
Podczas tworzenia miejsc opieki podejmowane zostaną następujące działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Prace wewnętrzne (zakup i montaż szatni, remont łazienki)
3. Zakup i montaż placu zabaw
4. Prace wykończeniowe (zakup i montaż podłogi oraz oświetlenia)
5. Zakup i montaż wyposażenia.
Podczas funkcjonowania miejsc opieki u dziennego opiekuna podejmowane zostaną działania
zapewniające funkcjonowanie miejsc opieki. W ramach działań finansowane będą m.in.
następujące koszty:
 
a) wynagrodzenia personelu niezbędnego do obsługi utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3,
b) dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty
przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i
internetowe),
c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w
którym sprawowana jest opieka,
d) kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,
e) zakup środków higienicznych,
f) zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
 
Grupą docelową projektu są dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami
lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.
Efektem realizowanego projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki w klubie dziecięcym oraz
dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc.
 
Wartość działania obejmującego utworzenie miejsc:
1. Wartość całkowita: 248 199,98 PLN
2. Wartość dofinansowania UE: 204 814,62 PLN
 

>NABÓR CIĄGŁY TRWA OD 13.10.2023 r. <

 

 
#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie
 
Informacje nt. naboru: tel. 530255755