« Powrót

Jedyna gwarancja jaką mamy to, że:

jeśli nic nie zrobimy - nic się nie zmieni! 

...WIĘC ZAWIJAMY RĘKAWY I DO PRACY :)

 

Od czwartku 26.11.2014 r. do piątku 12.12.2014 r. zbieramy podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Rodzice chcą mieć wybór!" która jest organizowana przez Stowarzyszenie Rzecznika Praw Rodziców http://www.rzecznikrodzicow.pl/akcja-rodzice-chca-miec-wybor

  • Podpisane formularze należy oddać nauczycielom
  • Prosimy o zaangażowanie członków rodziny, znajomych, sąsiadów, współpracowników, pełnoletnich uczniów, DOSŁOWNIE WSZYSTKICH, KTÓRYM ZALEŻY ABY DZICI ROPOCZYNAŁY EDUKACJĘ SZKOLNĄ W ODPOWIEDNIM WIEKU - jest to bardzo ważne!

 

 F O R M U L A R Z   D O   P O B R A N I A 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 

Projekt ustawy koncentruje się na następujących kwestiach:

1. Wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej zależy od decyzji rodziców
Rodzice dokonują wyboru wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Wiek jest ustalony standardowo na
7 lat, zgodnie z wieloletnią tradycją systemu polskiej oświaty i wolą rodziców, zamanifestowaną w 
ostatnich latach. Jeśli jednak rodzice chcą przyspieszyć lub opóźnić rozpoczęcie edukacji, mają taką
możliwość. Decyzję podejmują po konsultacji ze specjalistą: pediatrą, psychologiem lub logopedą. 
Decyzja o przyspieszeniu lub opóźnieniu rozpoczęcia edukacji szkolnej konkretnego dziecka jest podejmowana przez jego rodziców, a nie przez dyrektora szkoły czy jakiegokolwiek innego 
urzędnika lub specjalistę.
Decyzje rodziców o rozpoczęciu edukacji szkolnej w okresie obowiązywania wolnego wyboru: 
Rok szkolny 2009/10; rocznik 2003; 1 klasa: 95,87% siedmiolatków, 4,13% sześciolatków
Rok szkolny 2010/11; rocznik 2004; 1 klasa: 90,78% siedmiolatków, 9,22% sześciolatków
Rok szkolny 2011/12; rocznik 2005; 1 klasa: 81,63% siedmiolatków, 18,37% sześciolatków
Rok szkolny 2012/13; rocznik 2006: 1 klasa: 81,26% siedmiolatków, 18,74% sześciolatków
Rok szkolny 2013/14; rocznik 2007: 1 klasa: 82,81% siedmiolatków, 17,19% sześciolatków.
 
2. Edukacja przedszkolna: obowiązek państwa wobec dziecka, a nie dziecka wobec państwa
Reforma edukacji wprowadziła we wrześniu 2011 r. obowiązek nauki przedszkolnej pięciolatka. 
Państwo nie wywiązało się ze swojej części zobowiązania i do dziś nie przygotowało bazy 
przedszkolnej. 
Ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' zdejmuje obowiązki z dziecka i nakłada je na dorosłych, czyli 
w tym wypadku na władze samorządowe oraz państwowe. Gmina musi przygotować i zapewnić 
miejsca edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, a władze centralne, 
poprzez odgórne standardy oraz wsparcie finansowe muszą zagwarantować wysoką jakość tej 
edukacji. Zmianę tę rozpoczęła przyjęta w ub. roku nowelizacja ustawy oświatowej, która zakłada 
prawo do przedszkola dla trzylatków i czterolatków od 2017 r. oraz przekształcenie oddziałów 
przedszkolnych w szkole w pełnoprawne przedszkole.
Ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' stwierdza, że pięciolatki mają prawo, a nie obowiązek do 
przedszkola. Ponadto przedszkole działające na terenie szkoły musi być niezależne od szkoły 
(posiadać oddzielną dyrekcję) i oferować prawdziwie przedszkolne warunki dla dzieci. 
 
3. Nowa podstawa programowa. 
Obywatelski projekt ustawy zakłada powrót do programów nauczania uwzględniających stopień 
rozwoju i dojrzałości dzieci na poszczególnych etapach edukacji oraz powrót do pełnej realizacji 
programu wychowania przedszkolnego. Proponowanym aktem wykonawczym do Ustawy jest 
Obywatelski projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i przedszkoli.
 
4. Rodzice mają wpływ na program nauczania
Rodzice mają obecnie ograniczone prawo do wpływania na treści i metody nauczania, co pokazała 
praktyka ostatnich miesięcy. Tymczasem: ,,Ustawa o oświacie w art. 1 stwierdza, że „system 
oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Tym 
samym obowiązek szkolny nie może być pojmowany jako ograniczenie konstytucyjnych praw 
rodziców z art. 48 ust. 1 Konstytucji, ale jako ich potwierdzenie i instytucjonalne wsparcie.'' 
(z opinii stowarzyszenia prawników Ordo Iuris)
Dlatego ustawa obywatelska wprowadza kontrolę rad rodziców nad programem nauczania 
w szkołach i przedszkolach oraz przewiduje utworzenie rad rodziców również w placówkach 
niepublicznych i innych formach edukacji przedszkolnej.
 
5. Rodzice mają wpływ na wybór podręcznika
Rząd podjął w roku 2014 inicjatywę wprowadzenia darmowego podręcznika. To rozwiązanie 
potrzebne dla urzeczywistnienia konstytucyjnej gwarancji bezpłatnej edukacji jest jednak dalece 
niedoskonałe, ponieważ rząd chce ustanowić własny monopol na rynku wydawniczym. 
Doświadczenie ostatnich lat każe stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec władz oświatowych i wprowadzić kontrolę społeczną w tym zakresie.
Ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' ustala, że wybór podręczników pozostaje przywilejem 
nauczyciela (zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela), a zarazem 
wprowadza konieczność porozumienia w tym zakresie z radą rodziców.
Aby wybór był realny, konieczne jest wprowadzenie jednolitych warunków finansowania 
wszystkich podręczników, zarówno rządowego, jak i wyprodukowanych na wolnym rynku. 
Dlatego ustawa przewiduje także wprowadzenie dotacji państwowej na dowolnie wybrany 
podręcznik.
 
6. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach – według woli rodziców
Likwidacja dużej części zajęć dodatkowych we wrześniu 2013 r. odbyła się na mocy nowelizacji z 
13 czerwca 2013 i była to zmiana ograniczająca ofertę edukacyjną przedszkoli, wprowadzona 
wbrew woli rodziców, przy dużym oporze społecznym. Zajęcia dodatkowe płatne realizowane 
w godzinach pracy przedszkola stanowią cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej i są zwykle 
najtańszą tego typu ofertą na rynku. Ich realizacja odbywa się w sposób dogodny dla rodziców 
(zajęcia w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, bez konieczności dodatkowego dowożenia go na 
zajęcia). Ponadto dyrekcje przedszkoli potrafiły zorganizować udział w zajęciach również 
dzieciom, których rodzice z powodów finansowych, nie mogli ponosić pełnej opłaty za udział w 
nich. 
Dlatego ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' przewiduje powrót do sytuacji, w której 
organizacja zajęć dodatkowych zależy od wyboru rodziców.
 
7. Obligatoryjne standardy warunków w szkołach
Warunki panujące w szkołach są w wielu kwestiach poza regulacją, więc rodzice nie mają podstawy
prawnej do egzekwowania odpowiednich standardów. 
Ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' przewiduje podwyższenie standardów m. in. dowozu 
dzieci do szkół, konieczność zorganizowania w szkole stołówki i szatni oraz określenie 
szkolnych standardów na drodze rozporządzenia. Proponowanym aktem wykonawczym do 
Ustawy jest Obywatelski projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach.
 
8. Sieć szkół i przedszkoli: rodzice mają wybór
Od początku lat dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele tysięcy szkół i przedszkoli w Polsce. W 
dodatku na mocy ustawy o reformie z 2009 r., kuratorzy oświaty stracili prawo do blokowania 
likwidacji placówek. Władze samorządowe zyskały pełną swobodę w tym zakresie, a rodzice 
stracili instancję odwoławczą.
Dlatego ustawa ,,Rodzice chcą mieć wybór'' wprowadza obligatoryjne opiniowanie przez rady
rodziców decyzji o likwidacji szkół, przedszkoli i przenosinach oddziałów.
 
9. Edukacja domowa decyzją rodziców
Decyzja o prowadzeniu domowej edukacji dziecka jest dziś uzależniona od dyrekcji szkoły. Ustawa
,, Rodzice chcą mieć wybór” przewiduje, że decyzję podejmują rodzice, po konsultacji ze 
specjalistą. 
 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Ustawa dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziców, nauczycieli, przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki społeczne

Ustawa przewiduje zmianę pożądaną społecznie. Powrót do systemu wypracowanego 
i sprawdzonego przez lata będzie miał pozytywny wpływ na jakość pracy w szkołach 
i przedszkolach. Rodzice zyskają wpływ na edukację dzieci, co będzie wypełnieniem 
konstytucyjnych zobowiązań państwa wobec tej grupy obywateli i przyczyni się do poszerzenia 
sfery swobód obywatelskich. Dzieci będą mogły uczyć się w tempie dostosowanym do swojego 
etapu rozwoju. Proces likwidacji placówek oświaty publicznej zostanie poddany większej kontroli 
lokalnych społeczności. Wszystko to przyniesie stabilizację całemu systemowi edukacji, czego 
beneficjentami będą dzieci, rodzice oraz pracownicy oświaty, w tym nauczyciele.
Skutki gospodarcze, wpływ na rozwój regionalny
Podniesienie poziomu jakości opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, podniesienie poziomu 
edukacji i wzrost zaufania obywateli (rodziców) do państwa, przyniesie długofalowe pozytywne 
skutki dla gospodarki i rozwoju regionalnego.

Skutki finansowe

Pierwszym skutkiem finansowym ustawy będzie ograniczenie wydatkowania subwencji oświatowej
na sześciolatki w 1 klasie, o ok. 2 mld zł w stosunku do spodziewanej sumy (przy założeniu, że 
zamiast planowanego całego rocznika sześciolatków w 1 klasach znajdzie się maksimum 15% 
rocznika 2009), biorąc pod uwagę finansowy standard „A”, który w r. 2014 wynosi 5 289,45 zł.
Dodatkowym kosztem będzie sfinansowanie dla dzieci przedszkolnych stopniowej poprawy 
warunków, zgodnie z założeniami przedmiotowej ustawy.
Finansowanie dotacji z budżetu centralnego na podręczniki nie będzie wymagało dodatkowych 
nakładów w stosunku do tego, co już przewiduje regulacja dotycząca darmowego podręcznika. 
Zmienione zostanie jedynie przeznaczenie, nie kwota dotacji. 

Źródła finansowania

Częściowo będzie można sfinansować zmianę ze środków zaoszczędzonych z subwencji, opisanych
w punkcie powyżej. Ponadto wskazana będzie dotacja celowa z budżetu centralnego 
w podobnej wysokości oraz zaangażowanie środków własnych samorządów pochodzących 
z przeznaczonej na finansowanie celów edukacyjnych części podatku CIT.

Wpływ regulacji na rynek pracy

Bezpośrednim pozytywnym skutkiem będzie wzrost zatrudnienia w placówkach edukacji 
przedszkolnej i szkolnej. 

Skutki prawne

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, zgodnie z art. 
165 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Copyright © 2013 Nibylandia • 1049244 odwiedzin Reset.pro