Klauzura Informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski,wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój 2145, e-mail: iod@duw.pl;
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO,tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029,w tym realizacji umowy zawartej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”+ 2022-2029 .
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
    1. podmioty upoważnione do pozyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”+ 2022 - 2029;
    2. podmioty upoważnione do pozyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
    3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 oraz przez okres 10 lat licząc od roku następnego po roku, którego program dotyczy, jako okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów administracji rządowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
  8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
    1. prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
    2. prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
    3. prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
    5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji).
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, a także realizację zadania wynikającego z podpisanej umowy zawartej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”+ 2022-2029.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.